BreslovTorah.com

Official Site of Rabbi Nasan Maimon

LH3-10-Rosh Hashanah/ הלכות ראש השנה

2020-05-26 – LH3 – OC3 – Rosh Hashanah 6, Para. 5-7a – HaMelech HaKadosh – Addressing Hashem’s Kingship on Rosh Hashanah

Speaker: Rabbi Nasan Maimon.
00:00 – PARAGRAPH 5.
09:29 – PARAGRAPH 6.
23:34 – PARAGRAPH 7.

To dedicate this shiur, click HERE.