BreslovTorah.com

Official Site of Rabbi Nasan Maimon

Topics

Sapir Cohen – Released Hostage – Tehillim 27 – Events of 2023-10-07 – Hebrew Transcript with English Translation

Sapir Cohen – Released Hostage – Tehillim 27 – Events of 2023-10-07 – Hebrew transcript with English translation.

אז לפני כמה חדשים
So a few months ago,

הרגשתי שמשהו רע עומד לקרות לי
I had a feeling that something bad was going to happen to me

והייתי בטוחה שזה סוג של מחלה
And I was sure it was some kind of illness,

כנראה משהו רפואי
It seemed something health-related.

ובאמת גיליתי איזה שהוא נגיף
And I did find out I had some kind of virus,

ומצאתי פרק בתהילים
And I found a chapter in Tehillim (Psalms.)

אמרו לי לקרוא אותו כל יום במשך חודש
I was told to read it every day for a month,

כאשר היום האחרון הוא השביעי באוקטובר
So that the last day would be the seventh of October.

כל יום אמרתי את הפרק הזה
Every day I said this one Psalm,

ופתאום התחלתי לשים לב למילים
And suddenly I started paying attention to the words,

והמילים זה לא רפואה שלמה
And the words are not “Have a complete recovery”

הפרק מדבר על מלחמה, ואלקים תציל אותי
This Psalm speaks about war, and that G-d will save me.

ואני אומרת, למה אני מתפללת את זה
And I wonder, why am I saying this Psalm?

מאיזה מלחמה אני מתפללת להינצל
From what war am I praying to be saved?

מגיע יום ששי, יום לפני החטיפה
Friday came – the day before the kidnapping.

בשש וחצי אני מתעוררת
At six thirty I wake up,

יש בומים חזקים, אני בחיים לא שמעתי כזה דבר
There are sounds of explosions louder than I’ve ever heard in my life.

אחרי כמה שניות: צבע אדום, צבע אדום
After a few seconds [we hear] “Code Red! Code Red!”

אנחנו מתעוררים, אין לנו ממ”ד
We wake up, we don’t have a safe room,

היינו בחדר אירוח
We were in a guest room.

פשוט מבול של רקטות
Just a flood of rockets.

אנחנו שוכבים פשוט כמו סרדינים צפופים לקיר.
We just lie like sardines pressed against the wall.

אחרי שעתיים בערך
After about two hours,

מגיעה הודעה מאמא שלו
A message arrives from his mother:

יש מחבלים בבארי
“There are terrorists in Be’eri.”

בארי זה חמש עשרה דקות מניר עוז
Be’eri is fifteen minutes from Nir Oz.

אני הייתי בקיבוץ ניר עוז
I was in Kibbutz Nir Oz,

ואני כבר נכנסת לפחד היסטרי
And I’m already getting hysterical with fear

אני מתחילה לרעוד, אני מתחילה להזיע מרוב פחד
I start shaking, I start sweating from all the fear.

אני מגלגלת את עצמי בשמיכה
I roll myself in a blanket,

שמה מעלי את המיטה
And put the bed over me

אחרי כמה דקות: אללה אכבר
After a few minutes: “Allah Akbar!”

כל הקיבוץ בלאגן, בלאגן
The whole kibbutz is in chaos, chaos

צעקות.
Screams

אנשים, לא יודעת, שוברים שם דברים
People… I don’t know… are breaking things there.

אנשים צועקים, אם זה המחבלים
People are screaming – the terrorists

עם ה אללה אכבר
with the “Allah Akbar”,

אם זה כל האנשים בקיבוץ שרוצחים אותם
and [the screams] of the people in the kibbutz who they are murdering

שיורים בהם
Who they are shooting at.

בשלב הזה אני מבינה
This is when I understand

את המשמעות של התפילה שלי
the meaning of my prayer.

אני מתפללת בלופים
I keep praying, over and over again…

מה שעובר לי בראש זה שתכף יכנסו
What goes through my mind is that
they will be coming in here any minute

ופשוט ירססו אותי ביריות
And will just spray me with bullets.

הפילו את הדלת, נכנסו לבפנים
They broke down the door, and came inside.

אותי מגלגלים מהשמיכה,
They roll me out of the blanket.

אני מבינה שעדיף לי לקום וללכת
I understand that it’s best for me to get up and go.

אז אני קמה, יוצאת משם
So I get up and leave there.

אותי מעלים על האופנוע
They put me on the motorcycle.

תמונה מפורסמת – עם שני מחבלים
[There’s a] famous photo – with two terrorists

אנחנו מתחילים את המסע
We begin the journey,

אני רואה מלא מלא אזרחים שהגיעו לצלם אותי
I see a lot of [people in Gaza] gathered to take photos of me.

אני מסתכלת למצלמות
I look at the cameras,

לכל המצלמות
At all the cameras.

אני תמיד עם ראש מורם
Always with my head raised up.

אני אומרת לפחות שההורים שלי יראו
Telling myself that at least my parents will see,

יבינו שזאת אני
will understand that it’s me,

שנחטפתי
that I was kidnapped

ואנחנו נכנסים לתוך עזה, כולם צורחים
And we enter Gaza, everyone is shouting.

חלק היו עם מקלות, חלק עם סיגריות
Some had sticks, some had cigarettes.

הם מתקרבים אלי, הם צועקים
They approach me, they’re shouting.

הם מתחילים להרביץ לי
They start beating me,

ואני מתחילה להגן על עצמי בידיים
And I start to protect myself with my hands.

אחר כך שמים לי חולצה על הראש ומנסים להגן עליי
Then they put a shirt over my head and try to protect me,

כדי שאני אגיע לשם בחיים
So that I can get there alive.

הייתי מאד אופטימית
I was very optimistic.

מאותו רגע, כל הזמן חייכתי
From that moment on, I always smiled,

כל הזמן צחקתי
I was laughing the whole time.

יום אחד אני רואה את אחד המחבלים
One day I see one of the terrorists

מצייר נר זכרון וכותב עליו ספיר
drawing a memorial candle and writing “Sapir” on it.

ואני מתעצבנת, כי חשבתי שכבר בניתי
And I get nervous, because I thought I had already made

איזשהו קשר שם
some connection there.

ואני אומרת לו: “למה
And I say to him: “Why?”

למה כתבת את השם שלי
Why did you write my name?”

והוא אומר לי: אני לא אוהב אותך
And he tells me: “I don’t like you.

את אויבת שלי. אני לא אוהב אותך.
You are my enemy. I don’t like you.

אבל כשאת פה, יש אור
But when you’re here, there’s light.”

אני מסתכלת ואני אומרת
I look and I say [to myself]:

“אלוקים ישמור, שמעתי את זה ממחבל
Elokim protect, I heard this from a terrorist.”

ושכחתי להגיד
And I forgot to say,

אבל זה חלק מהתפילה שהתפללתי
But this is part of the Psalm that I prayed,

שתבינו כמה זה לא היה קשור לרפואה
So that you understand how much it [Psalm 27] had nothing to do with health:

“צרי ואויבי לי המה כשלו ונפלו
“My tormentors and enemies, it is they who stumble and fall.

אם תחנה עלי מחנה, לא ירא לבי
“Even if an army would encamp against me, my heart would not fear.

אם תקום עלי מלחמה, בזאת אני בוטח
“Even if a war would arise against me a war, in this I trust.

אחת שאלתי מאת ה’, אותה אבקש
“One thing I asked of Hashem, that I shall seek:

שבתי בבית ה’ כל ימי חיי
“That I might dwell in the House of Hashem all the days of my life,

לחזות בנועם ה’ ולבקר בהיכלו
“To behold the delight of Hashem and to contemplate in His Sanctuary.

כי יצפנני בסכה ביום רעה
“Indeed, He will hide me in His Shelter on the day of evil

יסתירני בסתר אהלו
“He will hide me in the concealment of His Tent,

בצור ירוממני
“Upon a rock He will lift me.”

כל הפרק הזה מדבר על מלחמה,
This entire chapter is about war,

ותודה אלוקים שניצלתי.
And thank You, Elokim, that I was saved.

To dedicate this shiur, click HERE.